Study Report 52

The 2nd Chapter of Pairs on Aggregates (Khandhayamakaṃ):
Chapter on Process (Pavatti vāra)
2.1 Chapter on Arising (Uppāda vāra)
2.1.5 Chapter on the present and the future (Paccuppannānāgata vāra)

2.1.5.1 Positive (Anuloma) Person (Puggala)

[80/211]

Pali Text:
Yassa rūpakkhandho uppajjati tassa vedanākkhandho uppajjissatī'ti?
Pacchimabhavikānaṃ pañcavokāraṃ upapajjantānaṃ tesaṃ rūpakkhandho uppajjati, no ca tesaṃ vedanākkhandho uppajjissati. Itaresaṃ pañcavokāraṃ upapajjantānaṃ asaññasattaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ rūpakkhandho ca uppajjati vedanākkhandho ca uppajjissati.

Translation:
Q. Matter aggregate arises to this person. Will feeling aggregate arise to that person?
A. To those at the birth-moment of final-existence persons in the five-aggregate plane matter aggregate arises; feeling aggregate will not arise to those persons. To others at the birth-moment of five-aggregate persons, (except those at the birth-moment of final-existence persons in the five-aggregate plane), and to those at the birth-moment of non-percipient beings, matter aggregate arises and feeling aggregate will also arise.

Pali Text:
Yassa vā pana vedanākkhandho uppajjissati tassa rūpakkhandho uppajjatī'ti?
Sabbesaṃ cavantānaṃ arūpaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ vedanākkhandho uppajjissati, no ca tesaṃ rūpakkhandho uppajjati. Pañcavokāraṃ upapajjantānaṃ asaññasattaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ vedanākkhandho ca uppajjissati rupakkhandho ca uppajjati.

Translation:
Q. Feeling aggregate will arise to this person. Does matter aggregate arise to that person?
A. To all those persons at the death-moment and to those at the birth-moment of immaterial persons, feeling aggregate will arise; matter-aggregate does not arise to those persons. To those at the birth-moment of five-aggregate persons and to those at the birth-moment of non-percipient beings, feeling aggregate will arise and matter aggregate also arises.

[81/211]
Pali Text:
Yassa vedanākkhandho uppajjati tassa saññākkhandho uppajjissatī'ti?
Pacchimabhavikānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ vedanākkhandho uppajjati, no ca tesaṃ saññākkhandho uppajjissati. Itaresaṃ catuvokāraṃ pañcavokāraṃ upapajjantānaṃ tesaṃ vedanākkhandho ca uppajjati saññākkhandho ca uppajjissati.

Translation:
Q. Feeling aggregate arises to this person. Will perception aggregate arise to that person?
A. To those at the birth-moment of final-existence persons feeling-aggregate arises; perception aggregate will not arise to those persons. To others at the birth-moment of four-or five-aggregate persons, (except those at the birth-moment of final-existence person), feeling aggregate arises and perception aggregate will also arise.

Pali Text:
Yassa vā pana saññākkhandho uppajjissati tassa vedanākkhandho uppajjatī'ti?
Sabbesaṃ cavantānaṃ asaññasattaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ saññākkhandho uppajjissati, no ca tesaṃ vedanākkhandho uppajjati. Catuvokāraṃ pañcavokāraṃ upapajjantānaṃ tesaṃ saññākkhandho ca uppajjissati vedanākkhandho ca uppajjati.

Translation:
Q. Perception aggregate will arise to this person. Does feeling aggregate arise to that person?
A. To all those persons at the death-moment and to those at the birth-moment of non-percipient beings, perception aggregate will arise; feeling aggregate does not arise to those persons. To those at the birth-moment of four- or five-aggregate persons perception aggregate will arise and feeling aggregate also arises.

2.1.5.2 Positive (Anuloma) Plane (Okāsa)

[82/211]
Pali Text:
Yattha rūpakkhandho uppajjati tattha vedanākkhandho uppajjissatī'ti?
Asaññasatte tattha rūpakkhandho uppajjati, no ca tattha vedanākkhandho uppajjissati. Pañcavokāre tattha rūpakkhandho ca uppajjati vedanākkhandho ca uppajjissati.

Translation:
Q. Matter aggregate arises at this plane. Will feeling aggregate arise at that plane?
A. At the plane of non-percipient beings matter aggregate arises; feeling aggregate will not arise at that plane. At the five-aggregate plane matter aggregate arises and feeling aggregate will also arise.

Pali Text:
Yatthavā pana vedanākkhandho uppajjissati, tattha rūpakkhandho uppajjatī'ti?
Arūpe tattha vedanākkhandho uppajjissati, no ca tattha rūpakkhandho uppajjati. Pañcavokāre tattha vedanākkhandho ca uppajjissati rūpakkhandho ca uppajjati.

Translation:
Q. Feeling aggregate will arise at this plane. Does matter aggregate arise at that plane?
A. At the immaterial plane feeling aggregate will arise; matter aggregate does not arise at that plane. At the five-aggregate plane feeling aggregate will arise and matter aggregate also arises.

[83/211]
Pali Text:
Yattha vedanākkhandho uppajjati tattha saññākkhandho uppajjissatī'ti? āmantā.

Translation:
Q. Feeling aggregate arises at this plane. Will perception aggregate arise at that plane?
A. Yes.

Pali Text:
Yattha vā pana saññākkhandho uppajjissati tattha vedanākkhandho uppajjatī'ti? āmantā.

Translation:
Q. Perception aggregate will arise at this plane. Does feeling aggregate arise at that plane?
A. Yes.

2.1.5.3 Positive (Anuloma) Person and Plane (Puggalokāsa)

[84/211]
Pali Text:
Yassa yattha rūpakkhandho uppajjati tassa tattha vedanākkhandho uppajjissatī'ti?
Pacchimabhavikānaṃ pañcavokāraṃ upapajjantānaṃ asaññasattaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha rūpakkhandho uppajjati, no ca tesaṃ tattha vedanākkhandho uppajjissati. Itaresaṃ pañcavokāraṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha rūpakkhandho ca uppajjati vedanākkhandho ca uppajjissati.

Translation:
Q. Matter aggregate arises to this person at this plane. Will feeling aggregate arise to that person at that plane?
A. To those at the birth-moment of final-existence persons in the five-aggregate plane and to those at the birth-moment of non-percipient beings, matter aggregate arises at that plane; feeling aggregate will not arise to those persos at that plane. To others at the birth-moment of five-aggregate persons, (except those at the birth-moment of final-existence persons in the five-aggregate plane), matter aggregate arises and feeling aggregate will also arise at that plane.

Pali Text:
Yassa vā pana yattha vedanākkhandho uppajjissati tassa tattha rūpakkhandho uppajjatī'ti?
Pañcavokārā cavantānaṃ arūpānaṃ tesaṃ tattha vedanākkhandho uppajjissati, no ca tesaṃ tattha rūpakkhandho uppajjati. Pañcavokāraṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha vedanākkhandho ca uppajjissati rūpakkhandho ca uppajjati.

Translation:
Q. Feeling aggregate will arise to this person at this plane. Does matter aggregate arise to that person at that plane?
A. To those at the death-moment of five-aggregate persons and to those immaterial persons, feeling aggregate will arise at that plane; matter aggregate does not arise to those persons at that plane. To those at the birth-moment of five-aggregate persons feeling aggregate will arise and matter aggregate also arises at that plane.

[85/211]
Pali Text:
Yassa yattha vedanākkhandho uppajjati tassa tattha saññākkhandho uppajjissatī'ti?
Pacchimabhavikānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha vedanākkhandho uppajjati, no ca tesaṃ tattha saññākkhandho uppajjissati. Itaresaṃ catuvokāraṃ pañcavokāraṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha vedanākkhandho ca uppajjati saññākkhandho ca uppajjissati.

Translation:
Q. Feeling aggregate arises to this person at this plane. Will perception aggregate arise to that person at that plane?
A. To those at the birth-moment of final-existence persons feeling aggregate arises at that plane; perception aggregate will not arise to those persons at that plane. To others at the birth-moment of four- or five-aggregate persons, (except those at the birth-moment of final-existence persons), feeling aggregate arises and perception aggregate will also arise at that plane.

Pali Text:
Yassa vā pana yattha saññākkhandho uppajjissati tassa tattha vedanākkhandho uppajjatī'ti?
Catuvokārā pañcavokārā cavantānaṃ tesaṃ tattha saññākkhandho uppajjissati, no ca tesaṃ tattha vedanākkhandho uppajjati. Catuvokāraṃ pañcavokāraṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha saññākkhandho ca uppajjissati vedanākkhandho ca uppajjati.

Translation:
Q. Perception aggregate will arise to this person at this plane. Does feeling aggregate arise to that person at that plane?
A. To those at the death-moment of four- or five-aggregate persons perception aggregate will arise at that plane; feeling aggregate does not arise to those persons at that plane. To those at the birth-moment of four- or five-aggregate persons perception aggregate will arise and feeling aggregate also arises at that plane.

2.1.5.4 Negative (Paccanīka) Person (Puggala)

[86/211]
Pali Text:
Yassa rūpakkhandho nūppajjati tassa vedanākkhandho nūppajjissatīti?
Sabbesaṃ cavantānaṃ arūpaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ rūpakkhandho nūppajjati, no ca tesaṃ vedanākkhandho nūppajjissati. Pañcavokāre parinibbantānaṃ arūpe pacchimabhavikānaṃ tesaṃ rūpakkhandho ca nūppajjati vedanākkhandho ca nūppajjissati.

Translation:
Q. Matter aggregate does not arise to this person. Will feeling aggregate not arise to that person?
A. To all those persons at the death-moment and to those at the birth-moment of immaterial persons, matter aggregate does not arise; (it is) not that feeling aggregate will not arise to those persons. To those at the death-moment of final-existence persons in the five-aggregate plane and to those final-existence persons in the immaterial plane, matter aggregate does not arise and feeling aggregate also will not arise.

Pali Text:
Yassa vā pana vedanākkhandho nūppajjissati tassa rūpakkhandho nūppajjatīti?
Pacchimabhavikānaṃ pañcavokāraṃ upapajjantānaṃ tesaṃ vedanākkhandho nūppajjissati, no ca tesaṃ rūpakkhandho nūppajjati. Pañcavokāre parinibbantānaṃ arūpe pacchimabhavikānaṃ tesaṃ vedanākkhandho ca nūppajjissati rūpakkhandho ca nūppajjati.

Translation:
Q. Feeling aggregate will not arise to this person. Does matter aggregate not arise to that person?
A. To those at the birth-moment of final-existence persons in the five-aggregate plane, feeling aggregate will not arise; (it is) not that matter aggregate does not arise to those persons. To those at the death-moment of final-existence persons in the five-aggregate plane and to those final-existence persons in the immaterial plane, feeling aggregate will not arise and matter aggregate also does not arise.

[87/211]
Pali Text:
Yassa vedanākkhandho nūppajjati tassa saññākkhandho nūppajjissatīti?
Sabbesaṃ cavantānaṃ asaññasattaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ vedanākkhandho nūppajjati, no ca tesaṃ saññākkhandho nūppajjissati. Parinibbantānaṃ tesaṃ vedanākkhandho ca nūppajjati saññākkhandho ca nūppajjissati.

Translation:
Q. Feeling aggregate does not arise to this person. Will perception aggregate not arise to that person?
A. To all those persons at the death-moment and to those at the birth-moment of non-percippient beings, feeling aggregate does not arise; (it is) not that perception aggregate will not arise to those persons. To those at the death-moment of final-existence persons feeling aggregate does not arise and perception aggregate also will not arise.

Pali Text:
Yassa vā pana saññākkhandho nūppajjissati tassa vedanākkhandho nūppajjatīti?
Pacchimabhavikānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ saññākkhandho nūppajjissati, no ca tesaṃ vedanākkhandho nūppajjati. Parinibbantānaṃ tesaṃ saññākkhandho ca nūppajjissati vedanākkhandho ca nūppajjati.

Translation:
Q. Perception aggregate will not arise to this person. Does feeling aggregate not arise to that person?
A. To those at the birth-moment of final-existence persons perception aggregate will not arise; (it is) not that feeling aggregate does not arise to those persons. To those at the death-moment of final-existence persons perception aggregate will not arise and feeling aggregate also does not arise.

2.1.5.5 Negative (Paccanīka) Plane (Okāsa)

[88/211]
Pali Text:
Yattha rūpakkhandho nūppajjati tattha vedanākkhandho nūppajjissatīti? Uppajjissati.

Translation:
Q. Matter aggregate does not arise at this plane. Will feeling aggregate not arise at that plane?
A. (It) will arise.

Pali Text:
Yattha vā pana vedanākkhandho nūppajjissati tattha rūpakkhandho nūppajjatīti? Uppajjati.

Translation:
Q. Feeling aggregate will not arise at this plane. Does matter aggregate not arise at that plane?
A. (It) arises.

[89/211]
Pali Text:
Yattha vedanākkhandho nūppajjati tattha saññākkhandho nūppajjissatīti? āmantā.

Translation:
Q. Feeling aggregate does not arise at this plane. Will perception aggregate not arise at that plane?
A. Yes.

Pali Text:
Yattha vā pana saññākkhandho nūppajjissati tattha vedanākkhandho nūppajjatīti? āmantā.

Translation:
Q. Perception aggregate will not arise at this plane. Does feeling aggregate not arise at that plane?
A. Yes.

2.1.5.6 Negative (Paccanīka) Person and Plane (Puggalokāsa)

[90/211]
Pali Text:
Yassa yattha rūpakkhandho nūppajjati tassa tattha vedanākkhandho nūppajjissatīti?
Pañcavokārā cavantānaṃ arūpānaṃ tesaṃ tattha rūpakkhandho nūppajjati, no ca tesaṃ tattha vedanākkhandho nūppajjissati. Pañcavokāre parinibbantānaṃ arūpe pacchimabhavikānaṃ asaññasattā cavantānaṃ tesaṃ tattha rūpakkhandho ca nūppajjati vedanākkhandho ca nūppajjissati.

Translation:
Q. Matter aggregate does not arise to this person at this plane. Will feeling aggregate not arise to that person at that plane?
A. To those at the death-moment of five-aggregte persons and to those immaterial persons, matter aggregate does not arise at that plane; (it is) not that feeling aggregate will not arise to those persons at that plane. To those at the death-moment of final-existence persons in the five-aggregate plane, to those final-existence persons in the immaterial plane and to those at the death-moment of non-percipient beings, matter aggregate does not arise nd feeling aggregate also will not arise at that plane.

Pali Text:
Yassa vā pana yattha vedanākkhandho nūppajjissati tassa tattha rūpakkhandho nūppajjitīti?
Pacchimabhavikānaṃ pañcavokāraṃ upapajjantānaṃ asaññasattaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha vedanākkhandho nūppajjissati, no ca tesaṃ tattha rūpakkhandho nūppajjiti. Pañcavokāre parinibbantānaṃ arūpe pacchimabhavikānaṃ asaññasattā cavantānaṃ, tesaṃ tattha vedanākkhandho ca nūppajjissati rūpakkhandho ca nūppajjati.

Translation:
Q. Feeling aggregate will not arise to this person at this plane. Does matter aggregate not arise to that person at that plane?
A. To those at the birth-moment of final-existence persons in the five-aggregate plane and those at the birth-moment of non-percipient beings, feeling aggregate will not arise at that plane; (it is) not that matter aggregate does not arise to those persons at that plane. To those at the death-moment of final-existence persons in the five-aggregate plane, to those final-existence person; in the immaterial plane and to those at the death-moment of non-percipient beings, feeling aggregate will not arise and matter aggregate also does not arise at that plane..

[91/211]
Pali Text:
Yassa yattha vedanākkhandho nūppajjati tassa tattha saññākkhandho nūppajjissatīti?
Catuvokārā pañcavokārā cavantānaṃ tesaṃ tattha vedanākkhandho nūppajjati, no ca tesaṃ tattha saññākkhandho nūppajjissati. Parinibbantānaṃ asaññasattānaṃ tesaṃ tattha vedanākkhandho ca nūppajjati saññākkhandho ca nūppajjissati.

Translation:
Q. Feeling aggregate does not arise to this person at this plane. Will perception aggregate not arise to that person at that plane?
A. To those at the death-moment of four- or five-aggregate persons feeling aggregate does not arise at that plane; (it is) not that perception aggregate will not arise to those persons at that plane. To those at the death-moment of final-existence persons and to those non-percipient beings, feeling aggregate does not arise and perception aggregate also will not arise at that plane.

Pali Text:
Yassa vā pana yattha saññākkhandho nūppajjissati tassa tattha vedanākkhandho nūppajjatīti?
Pacchimabhavikānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha saññākkhandho nūppajjissati, no ca tesaṃ tattha vedanākkhandho nūppajjati. Parinibbantānaṃ asaññasattānaṃ tesaṃ tattha saññākkhandho ca nūppajjissati vedanākkhandho ca nūppajjati.

Translation:
Q. Perception aggregate will not arise to this person at this plane. Does feeling aggregate not arise to that person at that plane?
A. To those at the birth-moment of final-existence persons perception aggregate will not arise at that plane; (it is) not that feeling aggregate does not arise to those persons at that plane. To those at the death-moment of final-existence persons and to those non-percipient beings, perception aggregate will not arise and feeling aggregate also does not arise at that plane.

No comments: